เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care พลิกโฉมพลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 489,612 คน | Comment 6   
พลิกโฉมพลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์จากสารปิโตรเคมีที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แม้จะมีราคาถูก มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานนาน แต่ความทนทานและการยืดเกาะกันอย่างเหนียวแน่นของเนื้อพลาสติก ทำให้พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อันเป็นการสร้างภาระการจัดการขยะ หรือของเหลือทิ้ง ดังนั้นจึงได้เกิดการศึกษาวิจัยเพื่อนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย มีปริมาณมาก และราคาถูก มาทดลองผลิตไบโอพอลิเมอร์ เพื่อการผลิตไบโอพลาสติก ซึ่งการผลิตไบโอพอลิเมอร์โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นวัตถุดิบนี้ นอกจากจะใช้พลังงานในการสังเคราะห์ และย่อยสลายต่ำแล้วยังทำให้ดินมีสภาพดีในการย่อยสลาย
จำนวนผู้ชม 5,151 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ ไบโอพลาสติก เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สินค้า

พลาสติกนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต หากเราได้มีโอกาสไปเดินซื้อสินค้าไม่ว่าที่ใดก็ตาม จะพบว่าผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดที่เราซื้อ อาหารส่วนใหญ่ที่เรารับประทาน และเครื่องดื่มจำนวนมากที่เราดื่มล้วนผลิตขึ้นหรือถูกบรรจุอยู่ภายใจภาชนะที่เรียกว่า พลาสติกด้วยกันทั้งสิ้น การใช้พลาสติกมีประมาณสูงตามปริมาณประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ในทำนองเดียวกันของเหลือทิ้งที่มากจากผลิตภัณฑ์พลาสติกก็ย่อมมีปริมาณมากขึ้นตามกัน ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก รวมถึงผลกระทบจากการใช้วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ และการกำจัดผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันลดภาระการจัดการของเสียที่มีอยู่ และป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอีกหลายด้านในอนาคตอันใกล้
พลาสติกเป็นวัสดุที่ผลิตจากสารพอลิเมอร์ (polymer) หลายชนิด มาสร้างพันธะร่วมกัน คำว่า poly แปลว่า มาก ส่วนคำว่า mer แปลว่า ส่วน หรือ ส่วนประกอบ ดังนั้น polymer จึง หมายความว่า หลายๆ ส่วนมารวมกัน แต่ละส่วนของ polymer เรียกว่า monomer หรือ monomeric unit ซึ่งสามารถสร้างพันธะเป็...
จุดเด่น
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
16,622 Views

11 มีนาคม 2010
6,568 Views

11 มีนาคม 2010
5,152 Views

11 มีนาคม 2010
1,466 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,357 Views

13 มกราคม 2010
17,775 Views

13 มกราคม 2010
3,986 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,483 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,094 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,145 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,622 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,400 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,149 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,483 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,764 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,110 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,178 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,397 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,175 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,115 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,813 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,397 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,439 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,986 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,197 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,762 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,369 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,988 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,731 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,060 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,736 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,069 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,838 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,002 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,215 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,243 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,644 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,096 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,920 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,071 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,290 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,150 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,156 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,240 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,157 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,680 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,998 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,629 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,582 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,218 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,602 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,407 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,765 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,787 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,952 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,998 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,206 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,496 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,771 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,615 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,092 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,168 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,027 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,253 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,496 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,410 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,167 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,690 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,593 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,368 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,307 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,875 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,183 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,008 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,208 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์โจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com