เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่อ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 506,818 คน | Comment 6   
การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
Human Organize การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จำนวนผู้ชม 4,713 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร
สินค้า
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ทำไมต้องพัฒนาบุคลากร
- มีความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์กรจึงต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้น ให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- มีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา
- ช่วยละลายพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติ พนักงานแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป การพัฒนาบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เค...
จุดเด่น
การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทั...
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,856 Views

11 มีนาคม 2010
6,675 Views

11 มีนาคม 2010
5,402 Views

11 มีนาคม 2010
1,784 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,499 Views

13 มกราคม 2010
18,030 Views

13 มกราคม 2010
4,066 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,640 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,187 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,248 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,052 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,713 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,255 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,565 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,037 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,248 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,303 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,473 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,478 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,436 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,113 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,698 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,566 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,274 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,292 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,860 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,809 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,312 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,153 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,855 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,128 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,890 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,216 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,938 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,163 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,423 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,511 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,009 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,014 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,369 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,406 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,285 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,303 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,929 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,243 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,776 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,311 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,802 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,500 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,710 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,553 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,085 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,909 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,894 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,119 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,494 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,617 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,900 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,730 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,275 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,291 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,128 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,647 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,608 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,496 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,335 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,773 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,689 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,631 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,712 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,152 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,277 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,290 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,303 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่คลีนิคคอนเทรนเนอร์ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์โจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com