เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่อ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 489,460 คน | Comment 6   
การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
Human Organize การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จำนวนผู้ชม 4,629 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร
สินค้า
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ทำไมต้องพัฒนาบุคลากร
- มีความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์กรจึงต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้น ให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- มีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา
- ช่วยละลายพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติ พนักงานแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป การพัฒนาบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เค...
จุดเด่น
การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทั...
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
16,608 Views

11 มีนาคม 2010
6,566 Views

11 มีนาคม 2010
5,149 Views

11 มีนาคม 2010
1,463 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,354 Views

13 มกราคม 2010
17,772 Views

13 มกราคม 2010
3,984 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,483 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,092 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,141 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,622 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,400 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,146 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,482 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,763 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,109 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,177 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,394 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,172 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,813 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,396 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,437 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,984 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,196 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,759 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,365 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,150 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,985 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,728 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,058 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,734 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,068 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,837 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,001 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,211 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,242 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,642 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,095 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,918 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,068 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,287 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,149 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,154 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,238 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,154 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,678 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,997 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,582 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,214 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,600 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,405 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,762 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,785 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,951 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,995 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,204 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,495 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,770 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,614 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,091 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,167 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,026 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,253 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,493 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,410 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,166 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,690 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,590 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,366 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,306 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,875 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,183 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,007 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,207 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เซ็นทรัลเปาะเปี๊ยะสดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com