เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่อ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 486,307 คน | Comment 6   
การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
Human Organize การพัฒนาบุคคลากร อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จำนวนผู้ชม 4,605 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร
สินค้า
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ทำไมต้องพัฒนาบุคลากร
- มีความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์กรจึงต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้น ให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- มีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา
- ช่วยละลายพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติ พนักงานแต่ละคนจะมีทัศนคติแตกต่างกันไป การพัฒนาบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เค...
จุดเด่น
การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทั...
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
16,159 Views

11 มีนาคม 2010
6,539 Views

11 มีนาคม 2010
5,107 Views

11 มีนาคม 2010
1,440 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,288 Views

13 มกราคม 2010
17,664 Views

13 มกราคม 2010
3,958 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,454 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,069 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,108 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,597 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,374 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,122 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,448 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,717 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,081 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,138 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,364 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,153 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,073 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,781 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,354 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,392 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,950 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,177 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,731 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,324 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,123 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,957 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,685 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,024 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,690 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,043 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,788 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,965 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,173 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,212 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,071 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,876 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,044 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,246 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,123 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,192 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,122 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,650 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,965 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,557 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,186 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,565 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,383 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,731 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,745 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,873 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,965 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,159 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,460 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,744 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,569 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,058 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,135 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,001 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,204 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,461 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,395 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,113 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,667 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,556 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,336 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,286 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,845 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,162 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,977 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,182 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เฟรชมาร์ท
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคุ้กกี้ซาลาเปาตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดแหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com